REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ehulajnogi.com

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Warsaw Solutions al Niepodległości 225 z siedzibą w Warszawie (01-087) przy (dalej:MACH SERWIS ELECTRIC MIJA M365 PRO ) NIP: 8641609182, tel. +48 503 500 330, adres email: biuro@ehulajnogi.com.
3. Ilekroć w Regulaminie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ilekroć w Regulaminie pojawia się pojęcie Przedsiębiorca – oznacza ono osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. ( Za wyjątkiem produktów opisanych jako uszkodzone ).
8. Za klientów sklepu uważane są osoby, które dokonują zakupu za pośrednictwem Sklepu, jak też osoby, które zakładają konto w Sklepie bez dokonywania zakupu.
9. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia, chyba że Sklep otrzyma pisemną zgodę opiekunów prawnych osoby niemającej ukończonych 16 lat na dokonywanie poszczególnych czynności prawnych przez tę osobę, a także na przetwarzanie danych osobowych tej osoby przez Warsaw Solutions.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą elektronicznych płatności lub karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. W sytuacji nieodebrania przez klienta przesyłki wysłanej „za pobraniem”, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Warsaw Solutions związanych z wysyłką towaru i zwrotem towaru do nadawcy.

§5
Odpowiedzialność za wady. Reklamacje

1. Warsaw Solutions odpowiada za wady towaru z umową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Warsaw Solutions ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
6. Wyłącza się odpowiedzialność Warsaw Solutions z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia) w przypadku gdy klientem (lub wskazanym przez klienta innym kupującym) jest Przedsiębiorca.
7. Szczególne okresy gwarancji to:
7.1 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na urządzenie oraz 6 (sześć) miesiące na akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzą one w skład pakietu sprzedażnego urządzenia czy też sprzedawane są oddzielnie) w akcesoria.
7.2 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń fizycznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem przedmiotów . Gwarancja nie obowiązuje w przypadku: upadku, zalania, podpalenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, co tym samym automatycznie ją unieważnia.
7.3. Okres gwarancji na urządzenie oraz podzespoły przy zakupie na firmę ulega skróceniu o połowę czyli z 24 miesięcy do 12 miesięcy.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Dotyczy to zwłaszcza rozkręcania urządzeń, niepotrzebnego zdejmowania folii ochronnych, znacznego zabrudzenia, zarysowań. W tym zakresie Warsaw Solutions może obniżyć kwotę zwracaną klientowi, stosownie do zmniejszenia wartości rzeczy.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

§7
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, utrzymywania Konta użytkownika lub innych usług, na które zgodę wyraził klient.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter) i przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych, a także uprawnienia klientów odnośnie przetwarzania ich danych osobowych oraz Polityka plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§8
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Warsaw Solutions.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na podany przez nich adres email na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§10
Postanowienia końcowe

W przypadku odesłania w niniejszym Regulaminie do odpowiednich zakładek – należy przez to rozumieć zakładki znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Treść tych zakładek stanowi nierozerwalną treść Regulaminu.